در صورت وقوع خسارت احتمالی لازم است بیمه گذار نسبت به تهیه مدارک بشرح زیر و تحویل آن به شعب شرکت اقدام نماید

بیمه نامه باربری داخلی

1- اصل بارنامه حمل داخلي نسخه مخصوص گيرنده كالا ، تصوير گواهينامه و مشخصات مقصر حادثه (در صورت حادثه در داخل كشور )

2- اصل فاكتور يا سندي مبني بر تعيين ارزش واقعي کالای بيمه شده

3- گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه

4- صورت مجلس يا گزارش كارشناسي شركت بيمه مبني بر تعيين ميزان خسارت

بیمه نامه باربری بین المللی

1- اصل ( بارنامه ، فاكتور، صورت بسته بندي ، گواهي مبداء و صورتمجلس گمركي یا بندری )

2- تصوير پشت و رو  پروانه سبز گمركي

3- تصوير برگ ثبت سفارش و پروفرما

4- رونوشت سي.ام.آر كه خسارت طي آن به تائيد راننده رسيده و ممهور به مهر شركت حمل و نقل شده باشد .( در صورت حمل زميني)

5-  تصویر مجوز خروج از گمرک

6- اصل بارنامه حمل داخلي نسخه مخصوص گيرنده كالا ، تصوير گواهينامه و مشخصات مقصر حادثه (در صورت حادثه در داخل كشور )

7- تصوير اعلاميه ورود كالا و قبض انبار گمركي

8- اوريج باند و گارانتي (در صورت زيان همگاني)

9- گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل(در صورت كسري كالا)

10-  گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتي كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد)

11-  مانيفست ، گواهينامه دريانوردي ناخدا ، گزارش اداره هواشناسي ، پروانه بهره برداري ، گواهي ايمني شناور . (حمل كالا توسط موتورلنج)

12- گزارش مقامات انتظامي و کروکی حادثه(در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه)

13- گزارش آتش نشاني (در صورت آتش سوزي كالا)

14- برگ جانشيني يا فرم وكالتنامه لاتين

* ضمنا" در صورت لزوم اسناد ديگر حسب مورد درخواست مي گردد .

 

باربری تهران

پرسش و پاسخ